1Cấp có thẩm quyền thu hồi đất của Công ty Kim loại màu Tuyên Quang (xí nghiệp đã hết hạn thuê đất từ tháng 8 năm 2013, bỏ không nhiều quỹ đất) để xây dựng trường mầm non (đang dự kiến xây dựng trường ở sân bóng) và giao cho Nhân dân sản xuất.
2Hướng dẫn cho bà Nguyễn Thị Hiên, cán bộ y tá dân số của thôn thuộc diện dôi dư sau sáp nhập thôn theo nghị quyết của HĐND tỉnh (hiện nay, bà đã được hưởng từ năm 2005-2019, nhưng thời gian từ tháng 9/2001 đến năm 2005 chưa được hỗ trợ).
3Quy hoạch một nghĩa trang chung cho xã, hiện nay xã chưa có nghĩa trang nên việc chôn cất người chết rất khó khăn.
4Bố trí quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa thôn Đèo Mon để nhân dân trong thôn có chỗ hội họp.
5Ngành điện đầu tư, nâng cấp hệ thống điện tại thôn Đèo Mon, thôn Ba Khe, hiện nay điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong thôn và 1.6. Ngành điện kiểm tra, sửa chữa hệ thống cột điện tại thôn Khuôn Phầy, hiện nay một số cột bị đổ.
6Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân và 1.4. Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân khu vực Đèo Mon.
7Tạo điều kiện cho 04 thôn sáp nhập được hỗ trợ cấu kiện bê tông xây dựng nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
8Công ty trách nhiệm hữu hạn DABACO, xã Phúc Ứng khẩn trương có giải pháp khắc phục việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty gây ô nhiễm môi trường tại thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật.
9Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)
10Kiểm tra, xử lý nghiêm và yêu cầu Công ty TNHH Dabaco, xã Phúc Ứng có giải pháp khắc phục việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty gây ô nhiễm môi trường tại thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật.
11Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.
12Xem xét giao đất của xí nghiệp thiếc hiện không còn hoạt động trên địa bàn xã cho nhân dân canh tác.
13Đầu tư nâng cấp đường điện tại thôn Đèo Mon, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sử dụng cho nhân dân.
14Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã do ảnh hưởng từ việc xả chất thải của trang trại nuôi lợn K4 xã Phúc Ứng.
15Xem xét cho cấp huyện được hưởng lợi từ 20-30% kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (tại điểm b, mục 2, Điều 1 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh thì cơ quan tổ chức thu phí là Cục thuế tỉnh nên huyện không được hưởng là chưa hợp lý theo Luật Khoáng sản)