Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét cho cấp huyện được hưởng lợi từ 20-30% kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (tại điểm b, mục 2, Điều 1 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh thì cơ quan tổ chức thu phí là Cục thuế tỉnh nên huyện không được hưởng là chưa hợp lý theo Luật Khoáng sản)

TRẢ LỜI:

Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản là khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang thực hiện thu theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường thu được cho công tác bảo vệ môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Kháng Nhật trong việc đề xuất, lập các hồ sơ, thủ tục để được bố trí nguồn phí môi trường hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định.