Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Đối với xã Kháng Nhật, số hồ sơ kê khai là 3.908 hồ sơ/15 thôn, trong đó:

- Đã họp xét đủ điều kiện là 3.343 hồ sơ; đã nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai là 3.343 hồ sơ; Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3.343 hồ sơ, trong đó:

+ Đã giao Ủy ban nhân dân xã Kháng Nhật là 3.318 giấy chứng nhận.

+ Số giấy còn tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương là 25 giấy do hộ gia đình chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

- Đối với hồ sơ họp xét không đủ điều kiện là 565 (có 195 hồ sơ hoàn thiện thì đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận).

- Hồ sơ vướng mắc không đủ điều kiện Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã giao cho Ủy ban nhân dân xã để trả cho hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ cấp theo nhu cầu là 195 hồ sơ.

Đến nay, đã hoàn thiện được 172 hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Kháng Nhật, còn  23 hồ sơ Ủy ban nhân dân xã đã thông báo cho các  hộ gia đình hoàn thiện, bổ sung hồ sơ cấp theo nhu cầu. Tuy nhiên, đến nay các hộ gia đình chưa thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Kháng Nhật:

- Thông báo cho các hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính để Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương bàn giao 25 giấy chứng nhận đã ký để trả cho hộ gia đình, cá nhân.

- Đối với 172 hồ sơ đã bổ sung hoàn thiện tại Ủy ban nhân dân xã Kháng Nhật, tiếp tục trình Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Dương thẩm định trình cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận theo quy định.

- Đối với 23 hồ sơ chưa đủ điều kiện, tiếp tục thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân đến hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định của pháp luật.