Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực kinh tế tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Ngày 06/12/2022, theo nội dung, chương trình đã thông qua, kỳ họp thứ bảyHội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024.