Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

BÀ NÔNG THỊ BÍCH HUỆ

TRƯỞNG BAN

BÀ VŨ THỊ GIANG

PHÓ TRƯỞNG BAN

BÀ HOÀNG THỊ THU HIỀN

ỦY VIÊN

ÔNG QUAN VĂN DUYÊN

ỦY VIÊN

BÀ MA THỊ THU LOAN

ỦY VIÊN

BÀ LÝ THU HƯƠNG

ỦY VIÊN

ÔNG NGUYỄN VŨ LINH

ỦY VIÊN