Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

BÀ PHẠM THỊ MINH XUÂN

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

BÀ LÊ THỊ KIM DUNG

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

 

BÀ LÊ THỊ THANH TRÀ

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

ÔNG NGUYỄN VĂN LỢI

TRƯỞNG BAN
KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

ÔNG PHÙNG TIẾN QUÂN

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

BÀ NÔNG THỊ BÍCH HUỆ    

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
TRƯỞNG BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH

ÔNG HÀ QUANG GIAI

TRƯỞNG BAN
DÂN TỘC HĐND TỈNH