Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

 

 

ÔNG PHẠM VĂN LOAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

BÀ NGUYỄN THỊ KIM OANH

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ÔNG PHẠM VIẾT XUYÊN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

BÀ LÝ THANH LOAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG