Đảng viên cần không ngừng học tập, tự cải tạo, nâng cao mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh!

Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên. Tháng 9 năm 1957, trong “Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc”, Người nói: “Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được”. Lời dạy của Bác ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống quan điểm lý luận về con đường hình thành nhà nước kiểu mới ở Việt Nam - Nhà nước của dân, do dân, vì dân, về bản chất, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của nhà nước đó. Vai trò của Người ...

Bài 2: Tính khoa học là đặc tính cơ bản, cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh

Việc khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận đặc biệt cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi trước hết xuất phát từ những giá trị khoa học sâu sắc được thể hiện trong những luận điệu đúng đắn, sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con ...

Bài 1: Khi “kim chỉ nam” bị cất trong tủ kính

LTS: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ...

Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương - Bài 4: Kỳ vọng của Nhân dân

Tác phong nêu gương trong cán bộ, đảng viên thời gian qua đã tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng với tinh thần và trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, kinh tế - xã hội sẽ ngày càng phát triển đi lên, đời sống ...

Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương - Bài 3: Nêu gương “Lấy dân làm gốc”

Thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn quán triệt tư tưởng “Lấy dân làm gốc”. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ này là thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng...

Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương - Bài 2: Nêu gương tận tụy, hết lòng với công việc

Thực hiện nghiêm túc quy chế nêu gương, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang có nhiều việc làm thiết thực phát huy hiệu quả tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong công việc. Từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân và góp phần xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng.