1

Nghiên cứu, sửa đổi Hướng dẫn số 440/HD-TCCQ ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh về thực hiện đánh giá, xếp loại hoạt động của thôn, tổ dân phố để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

2

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản công đặc biệt là công tác quản lý về đất đai. Đề nghị chỉ đạo rà soát, bàn giao diện tích đất là trụ sở cũ của một số cơ quan, đơn vị đã chuyển đến trụ sở mới và đất của doanh nghiệp ...

3

Chỉ đạo Sở Y tế sắp xếp, bố trí cán bộ y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực ATK Yên Sơn để vận hành các máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân

4

Quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các hộ tái định để thực hiện sắp xếp ổn định dân cư theo đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng khu dân cư Thôn 6 Minh Tiến đã được phê duyệt để sớm ổn định đời sống nhân dân.

5

Bố trí kinh phí hỗ trợ cho 03 nhà văn hoá thôn đã xây dựng xong trong năm 2023 theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên ...

6

Quan tâm hỗ trợ để nhân dân khôi phục, bảo tồn giữ gìn kiến trúc nhà sàn của dân tộc Tày, xã Thượng Nông nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết của các dân tộc, gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, ...

7

Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho ông Đỗ Cao Thắng (Thôn Tham Kha), ông Lục Văn Canh (thôn Soi Trinh).

8

Có cơ chế hỗ trợ cho các hộ sản xuất tinh bột dong riềng quy hoạch sản xuất tập trung để hạn chế sản phẩm bã và nước thải trong quá trình sản xuất, chế biến thải ra môi trường

9

Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa thôn Làng Mòi (xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá) và thôn Đồng Mán (xã Lực Hành, huyện Yên Sơn)

10

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có nhu cầu

11

Xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri Cu Seo Mềnh, thôn Làng Chạp đã hơn 20 năm kể từ khi cấp trên thu hồi đất để xây dựng ký túc xá Trường Trung học phổ thông Trung Sơn. Đề nghị này đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết từ năm 2021 đến nay chưa được giải quyết, xử lý.

12

Xem xét tiếp tục thu hồi các diện tích đất nhỏ lẻ còn lại, khó canh tác sau khi thu hồi đất xây dựng tuyến đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và mặt bằng các khu tái định cư đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

13

Xem xét, cấp kinh phí lắp đặt bể chứa, kho chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; từ năm 2019 đến nay chưa được lắp đặt thêm bể chứa, kho chứa nào từ nguồn vốn của Nhà nước mà chủ yếu là kinh phí từ việc xã hội hoá người dân đóng góp. Số lượng bể chứa ít, việc triển ...

14

Sớm xem xét giải quyết bồi thường cho 03 hộ gia đình thuộc dự án Cầu Bạch Xa, gồm: bà Nguyễn Thị Cúc, ông Vũ Đình Ty và ông Nguyễn Đức Sơn thôn Bến Đền xã Bạch Xa.

15

Xem xét hỗ trợ kinh phí đo đạc bản đồ cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 120 hộ dân (thôn Soi Trinh) đã thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 2003