61

Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, hướng tới sự hài lòng của người dân

62

Kiểm tra và giải quyết dứt điểm việc 02 hộ dân tái định cư tại thôn 8 hiện nay chưa được nhận hỗ trợ hầm bể biogas

63

Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo đã đăng ký trên địa bàn xã theo quy định trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

64

Xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng để mở rộng đường bê tông nông thôn đối với các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Nhân dân

65

Tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng 332 bể Biogas hoặc bể tự hoại theo Nghị quyết số 03/2021/NQ/HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

66

Sớm chi trả kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo (nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)

67

Xem xét tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn

68

Tỉnh xem xét về điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá thôn Làng Soi. Hiện nay việc xây dựng nhà văn hoá phát sinh thêm chi phí hoá đơn đỏ, nhân dân đề nghị tỉnh xem xét tạo điều kiện không phải chịu chi phí hoá đơn đỏ

69

Có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y ở thôn

70

Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách đối với chức danh là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; tăng mức chi thường xuyên cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã

71

Hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho các thôn (định mức 40 triệu đồng/nhà văn hóa theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới) để mua sắm các trang thiết bị phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu tại các nhà văn hóa thôn. Hiện nay, các nhà văn hóa thôn đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân để mua sắm một số trang thiết bị phục vụ hoạt động

72

Hỗ trợ kinh phí phù hợp với hoạt động thực tế của Ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn. Hiện nay, đối với những thôn có số hộ dân đông gặp khó khăn về kinh phí hoạt động

73

Cấp kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn do dịch tả lợn Châu phi cho các hộ dân từ năm 2021 đến nay chưa được hỗ trợ kinh phí

74

Có hướng dẫn cụ thể để giúp nhân dân vay vốn phát triển sản xuất. Hiện nay việc vay vốn từ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại điểm giao dịch xã Thái Hoà gặp khó khăn, việc thế chấp vay vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ không được chấp nhận (do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp vào giai đoạn 2013-2014 có ghi là tự đo đạc)

75

Xem xét cấp bổ sung kinh phí ghép và cải tạo cây ăn quả theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Một số hộ đăng ký năm 2023 nhưng đến nay chưa nhận được hỗ trợ