Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang


ÔNG HÀ QUANG GIAI

TRƯỞNG BAN

BÀ PHAN THỊ MỸ BÌNH

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

BÀ TĂNG THỊ DƯƠNG

ỦY VIÊN

ÔNG PHẠM NINH THÁI

ỦY VIÊN

BÀ ĐÀM THANH HƯƠNG

ỦY VIÊN

ÔNG TRẦN GIANG NAM

ỦY VIÊN

BÀ NÔNG THỊ HỒNG NHUNG

ỦY VIÊN