Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Ngày 17/6/2024, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương thực hiện việc tiếp xúc cử tri (2 cấp: tỉnh, huyện) chuyên đề trước kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX về các cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực tại 05 điểm chính trên địa ...