Vượt qua thách thức

Những năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đứng trước những khó khăn, thách thức lớn song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quyết tâm cao thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đề ra. Đây là nhiệm kỳ các nghị quyết ...

Nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh luôn đặt yêu cầu cao đối với các cơ quan liên quan trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các vấn đề của địa phương để các nghị quyết được ban hành sớm đi vào cuộc sống, đảm bảo tính ...

Một số kết quả thực hiện Đề án án bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn tại huyện Yên Sơn

Xác định rõ tầm quan trọng của việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại - một trong ba khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, huyện Yên Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ...

Phát triển giáo dục ngoài công lập

Việc phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập đã góp phần giảm tải cho hệ thống trường công lập, giảm chi phí từ ngân sách Nhà nước đầu tư, xây dựng hệ thống trường lớp. Bên cạnh đó, phát triển trường, lớp ngoài công lập còn góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên hiện nay ở các cơ sở ...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Lấy thực tiễn làm thước đo

Trong từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ tỉnh luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo cho việc ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình. Đây là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến ...

Xây dựng chính quyền số phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân

Xây dựng chính quyền số là một trong số những mục tiêu quan trọng mà tỉnh ta hướng tới khi ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU về chuyển đổi số. Thực hiện mục tiêu này, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm ...