Nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh luôn đặt yêu cầu cao đối với các cơ quan liên quan trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các vấn đề của địa phương để các nghị quyết được ban hành sớm đi vào cuộc sống, đảm bảo tính ...

Một số kết quả thực hiện Đề án án bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn tại huyện Yên Sơn

Xác định rõ tầm quan trọng của việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại - một trong ba khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, huyện Yên Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ...

Phát triển giáo dục ngoài công lập

Việc phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập đã góp phần giảm tải cho hệ thống trường công lập, giảm chi phí từ ngân sách Nhà nước đầu tư, xây dựng hệ thống trường lớp. Bên cạnh đó, phát triển trường, lớp ngoài công lập còn góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên hiện nay ở các cơ sở ...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Lấy thực tiễn làm thước đo

Trong từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ tỉnh luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo phù hợp với những đòi hỏi từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo cho việc ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình. Đây là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến ...

Xây dựng chính quyền số phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân

Xây dựng chính quyền số là một trong số những mục tiêu quan trọng mà tỉnh ta hướng tới khi ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU về chuyển đổi số. Thực hiện mục tiêu này, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm ...

Thiết thực hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Để nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Việc thực hiện các chính sách đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng nông ...