Bài 1: Khi “kim chỉ nam” bị cất trong tủ kính

LTS: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ...

Đồng chí Phạm Hùng – Người chiến sĩ cộng sản trung kiên

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn nêu cao tinh thần cách mạng cao quý, gian nan không lùi bước, nguy hiểm không sờn lòng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì nước, vì dân, giữ vững niềm tin ở thắng lợi cuối cùng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự sinh hoạt chi bộ tại Tổ 15, phường Phan Thiết

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư ...

Đề cao vị thế, vai trò của người uy tín

Hàng năm, Tuyên Quang tổ chức cho đội ngũ người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, năm 2022 thật đặc biệt khi Đoàn đại biểu người có uy tín của tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước gặp mặt sau chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Nghệ An, ...

Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương - Bài 4: Kỳ vọng của Nhân dân

Tác phong nêu gương trong cán bộ, đảng viên thời gian qua đã tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng với tinh thần và trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, kinh tế - xã hội sẽ ngày càng phát triển đi lên, đời sống ...

Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương - Bài 3: Nêu gương “Lấy dân làm gốc”

Thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn quán triệt tư tưởng “Lấy dân làm gốc”. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ này là thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng...

Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương - Bài 2: Nêu gương tận tụy, hết lòng với công việc

Thực hiện nghiêm túc quy chế nêu gương, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang có nhiều việc làm thiết thực phát huy hiệu quả tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong công việc. Từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân và góp phần xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng.

Cán bộ, đảng viên với trách nhiệm nêu gương

Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm. Đây là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “tự giác nêu gương” của cán ...