Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

 

BÀ TRẦN THỊ HÀ

PHÓ TRƯỞNG BAN

ÔNG PHÙNG TIẾN QUÂN

TRƯỞNG BAN

ÔNG LÝ NGỌC THANH

PHÓ TRƯỞNG BAN

BÀ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

ỦY VIÊN

BÀ ĐÀO THỊ MAI

ỦY VIÊN

ÔNG HÀ ĐÌNH KHIÊM

ỦY VIÊN

ÔNG VŨ THANH TÙNG

ỦY VIÊN

ÔNG MAI QUANG THẮNG

ỦY VIÊN