1Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026
3Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Nhật Bản
4Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 03 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 28 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 11 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 -2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn giai đoạn 2022 -2030
10Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp,xây mới một số công trình phục vụ cho huấn luyện dự bị động viên tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ 02 Nghị quyết về quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
12Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
13Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/03/2024 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định một số nội dung bổ sung dự toán trong năm 2024
14Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang