1Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045
2Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt danh sách các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
3Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km 184+510 - Km 201+250 (ngã ba Năng Khả giao với QL.279 huyện Na Hang đến chân đèo Ái Âu huyện Lâm Bình)
5Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
7Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
8Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Lai -Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại thôn Điểng, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2023 - 2024
12Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ một phần và sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 10/2023NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự ánphát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025