106Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
107Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
108Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
109Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
110Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
111Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
112Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
113Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
114Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
115Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
116Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/05/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang
117Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 27/04/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
118Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 30/03/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021
119Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/03/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
120Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh