1Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2016
2Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng, chế độ, chính sách đối với dân quân và mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bãi bỏ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Nghị quyết số 94/2006/NQ- HĐND ngày 08/12/2006 và Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
4Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015
6Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
8Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 30/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
9Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
10Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 29/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016