1Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016
2Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
3Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành giá dịch vụ khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú và dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh viện hạng I trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
6Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước
8Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
9Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
10Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2016
11Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, ngân sách các huyện, thành phố năm 2016