1Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2013
2Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Định hướng nội dung Quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về mức hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013 - 2015
5Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020
7Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
8Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện năm 2013
9Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
10Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh
11Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
12Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
13Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2013