1Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 23/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân
2Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ và một phần một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
3Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 22/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu học phí đào tạo đại học năm học 2014 - 2015 của Trường Đại học Tân Trào
4Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 22/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh
8Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang bề việc xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
9Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
10Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
11Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế và bầu Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
12Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20/07/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)