1Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên cho Trường Đại học Tân Trào
2Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và mức chi cho các giải thi đấu thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy định mức hỗ trợ địa phương sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015
6Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014
9Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
10Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2014
12Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014