1Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
7Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/08/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang