1Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 07/03/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 07/03/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 07/03/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020