1Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/05/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/04/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/04/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/04/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 28/04/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang