1Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thành phố năm 2014
2Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
3Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
4Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
5Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2015 của tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
8Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVI, kỳ họp thứ 8 về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020
9Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
10Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 18/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030
11Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy định mức thu, công tác quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của thanh tra tỉnh, thanh tra các Sở, thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 15/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang