16Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 15/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
17Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
18Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/07/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016