1Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
3Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018
5Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về chủ trương thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020
7Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018
10Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
13Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang