1Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện của tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc giao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2011
4Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2011 - 2016
5Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/06/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Đoàn Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
6Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
7Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
8Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
9Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
10Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
12Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
13Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016