1Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định về cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ
4Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
5Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015
11Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2012
12Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tuyên Quang
13Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện năm 2012.
15Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh mức hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp quy định tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh khóa XVI