1Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ điểm 3.6 khoản 1 Điều 3 và sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045
3Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt danh sách các thôn tập trung đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
4Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km 184+510 - Km 201+250 (ngã ba Năng Khả giao với QL.279 huyện Na Hang đến chân đèo Ái Âu huyện Lâm Bình)
6Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
8Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026