1Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2030
2Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
3Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
5Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Khu công viên thể dục, thể thao Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang
6Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cơ sở sản xuất chế tạo các cấu kiện kim loại, sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới, máy công trình
9Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang
14Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang