1Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/03/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang