1Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/08/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
4Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 27/08/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
5Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
6Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014
7Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung Quy hoạch đến năm 2025
8Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thực hiện cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò; phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi; phí vệ sinh; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc tạm giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2015