1Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
3Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
4Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
5Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
6Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
7Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
8Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
9Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
10Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
12Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026