1Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND tỉnh về số lượng các Ban và số lượng Ủy viên của từng Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND tỉnh về việc xác nhận xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016
6Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/06/2016 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021