1Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2015
2Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Chia tách thôn Nà Xé để thành lập 02 thôn Nà Xé và Tiên Tốc thuộc xã Bình An, huyện Lâm Bình
3Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Tuyên Quang năm 2015
4Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thông qua Đề án thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và ngân sách
7Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
12Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
13Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 16/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
14Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015
15Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2015