Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

ÔNG NGUYỄN VĂN LỢI

TRƯỞNG BAN

BÀ NGỤY THU THỦY

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

ÔNG NGUYỄN THIỆN TUYÊN

ỦY VIÊN

ÔNG TRẦN VĂN TÚ

ỦY VIÊN

BÀ NGUYỄN THỊ THU CHANG

UỶ VIÊN

BÀ PHẠM THỊ KIỂU TRANG

ỦY VIÊN

ÔNG LÝ ĐỖ THÀNH QUANG

ỦY VIÊN