1Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân và phụ cấp kiêm thêm nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã
2Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về tổng biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2012
4Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015
5Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015
6Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI về việc Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình giáo dục đại trà kể từ năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 18/07/2012 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020