1Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 05/09/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021
3Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017
5Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017
6Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/05/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
7Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/05/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
8Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/05/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
9Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/05/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
10Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/05/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
11Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/05/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
12Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/05/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
13Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/05/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
14Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/05/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/03/2014 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016