1Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 09/03/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020