1Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020
2Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 04/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 04/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018
6Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018
7Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 3/7/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về kết quả giám sát việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân,tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
8Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 03/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/07/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh