1Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025
4Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh diện tích, bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013
5Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026