16Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
17Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026