16Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
17Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
18Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
19Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13/12/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2012
20Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 31/08/2011 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012