61Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
62Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
63Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Lai -Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
64Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại thôn Điểng, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
65Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
66Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2023 - 2024
67Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ một phần và sửa đổi khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
68Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
69Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
70Nghị quyết số 10/2023NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự ánphát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025
71Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
72Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
73Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
74Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc không thực hiện chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)
75Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương,tỉnh Tuyên Quang