31Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025
32Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh diện tích, bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013
33Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
35Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
36Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
37Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 -2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15tháng 12năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
38Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
39Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/2/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang năm 2023
40Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023
41Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
42Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng đầu tư phát triển, vốn sự nghiệpthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớinăm 2022tỉnh Tuyên Quang
43Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
44Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tưdự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
45Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023