31Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định đối tượng và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
32Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
33Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
34Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 02/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
35Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
36Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
37Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
38Nghị quyết số 08/2022NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
39Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022
40Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025
41Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
42Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
43Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
44Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên
45Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022