91Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang
92Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội), cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
93Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
94Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
95Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023
96Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
97Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang
98Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định đối tượng và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
99Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
100Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
101Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 02/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
102Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
103Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
104Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
105Nghị quyết số 08/2022NQ-HĐND ngày 01/07/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025