91Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
92Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
93Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
94Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
95Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
96Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
97Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 15/07/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
98Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
99Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
100Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
101Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
102Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
103Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
104Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
105Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026