91Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
92Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 -2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15tháng 12năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
93Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
94Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/2/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang năm 2023
95Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023
96Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
97Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng đầu tư phát triển, vốn sự nghiệpthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớinăm 2022tỉnh Tuyên Quang
98Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
99Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tưdự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
100Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023
101Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt tạm thời tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh năm 2023
102Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Tạm giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2023
103Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thuỷ điện Khuân Cọ
104Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thuỷ điện Thác Giốm
105Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thuỷ điện Suối Ba 2