76Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
77Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ
78Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
79Nghị quyết số 05/2023NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
80Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
81Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2023-2026
82Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển lâmnghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 -2022
83Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/07/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
84Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
85Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương, tỉnh Tuyên Quang
86Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025
87Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh diện tích, bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013
88Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
89Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
90Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026